Enillwyr Y Gorffennol

Thornton Boswell o Lanelli, a enillodd ‘Camau Nesaf’ yn 2012.

Dim ond newydd orffen ei arholiadau TGAU oedd y gŵr ifanc hwn pan benderfynodd roi cynnig ar y gystadleuaeth.  

Thornton Boswell
Thornton Boswell

“Doeddwn i ddim yn disgwyl ennill mewn gwirionedd – rwy’n hapus iawn. Dyw cyfleoedd fel hyn ddim yn codi’n aml iawn i fechgyn ifanc fel fi.”

Aeth ymgeiswyr eraill a wnaeth gystadlu yn 2012 ymlaen i fod yn rhan o gynllun Llwybrau at Brentisiaethau neu gynlluniau prentisiaeth traddodiadol yn yr ardal leol.

Y rheiny oedd Aled Evans, Craig Rees a Steffan Thomas, ill tri o Lanelli; Aled Jones o Dre-fach, a Shaun Jones o Bont-henri.

 

 

 

Cafodd Jamie Owens, o Trimsaran, ei goroni’n enillydd Camau Nesaf 2011.

Dyma a ddywedodd y chwaraewr rygbi 20 oed am ennill y teitl: “Dydw i ddim yn gallu credu’r peth o hyd – mae hwn yn ddechreuad rhagorol i’m gyrfa, ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ddechrau gweithio gyda Lloyd a Gravell.

Jamie Owens

Jamie Owens

“Roedd y gystadleuaeth yn brofiad arbennig, ac roedd pawb a oedd yn rhan ohoni’n wych ac wedi gofalu amdanom ni’n dda. Yn anffodus, nid yw’r pump arall wedi cael yr un cyfle, ond mae pob un ohonom ni ar ein hennill gan ein bod ni i gyd wedi cael dechrau gwych i’n gyrfaoedd adeiladu.”

 

 

 

Mae pob un o’r ymgeiswyr eraill a gymerodd wedi cael cynnig lleoliadau naill ai ar gynllun Rhannu Prentisiaeth, cynllun Llwybrau i Brentisiaeth, neu gynllun prentisiaeth traddodiadol yn lleol.

Yr ymgeiswyr eraill oedd Gareth John ac Eric Meighan o Rydaman, Nathan Jenkins o Lanelli, Darren Thomas o Drimsaran, a Robert Goodman o Gynwyl Elfed.

Lansiwyd prosiect Camau Nesaf yn 2010, ac fe’i henillwyd Iwan Thomas, 26 oed, o Frynaman.

Iwan Thomas

Iwan Thomas

“Mae ennill Camau Nesaf wedi newid fy mywyd. Erbyn hyn rydw i ar fy ffordd i gymhwyso’n saer ac rwyf yn adeiladu dyfodol cadarn i’r teulu.”

Doedd gan y tad i ddau o blant, cyn golffiwr proffesiynol, ddim profiad blaenorol o’r diwydiant adeiladu, a phenderfynodd roi cynnig arni er mwyn cynnig gwell dyfodol i’w deulu.

Mae’n gwneud yn dda iawn ar hyn o bryd yn ei brentisiaeth yn Lloyd & Gravell, a bydd yn aelod o’r panel cyfweld ar gyfer cystadleuaeth eleni.

  • Gwnaeth Vincent Sheenan (llun 1), o’r Bynea, gymaint o argraff trwy gydol y gystadleuaeth fel y cafodd gynnig prentisiaeth gan TRJ Contractors, cwmni arall o Sir Gaerfyrddin. Mae wrthi ar hyn o bryd yn gweithio tuag at gymhwyso’n saer coed. Cyn hynny gweithiodd yn labrwr.
  • William Jones (llun 2), Michael Jones (llun 3) a Liam Griffiths (llun 4) ran yng nghystadleuaeth Camau Nesaf hefyd. Er na wnaethant ennill, roedd y panel beirniaid wedi cael y fath argraff o’u hymrwymiad a’u brwdfrydedd fel y cafodd pob un ohonynt gynnig lle ar gynllun Llwybrau i Brentisiaeth Coleg Sir Gâr. Maen nhw’n tynnu at ddiwedd eu blwyddyn gyntaf, ac mae’r tri yn gwneud yn dda.Mae William yn gobeithio cymhwyso’n saer coed, ac mae Michael a Liam yn gweithio tuag at gael cymhwyster mewn gwaith bricio.

Lluniau: Jeff Connell

Permanent link to this article: http://www.nextstepscarmarthenshire.co.uk/cy/pastwinners/