< >

Fideo Camau Nesaf 2016!

Edrychwch ar y fideo Next Steps!

Camau Nesaf – cystadleuaeth gyffrous i ddod o hyd i brentis nesaf Sir Gaerfyrddin...

Efallai mai dyma’r Camau Nesaf at eich dyfodol newydd! 

A ydych chi'n barnu eich bod yn rhy hen i gael prentisiaeth? A ydych chi'n meddwl nad oes gobaith ichi gael gyrfa yn y diwydiant adeiladu gan eich bod yn ferch?

Wel, meddyliwch eto.

Mae Camau Nesaf 2017 yn cychwyn, gan olygu bod cyfle i unrhyw un sy'n 16 oed a hŷn gael gyrfa yn y diwydiant adeiladu, ni waeth beth fo oedran, rhyw neu gefndir cymdeithasol yr unigolyn.

Trefnir y gystadleuaeth flynyddol hon gan Adeiladu Sir Gâr Gyda'n Gilydd - sef partneriaeth rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin, Coleg Sir Gâr a Carmarthenshire Construction Training Association Ltd - a hynny ar y cyd â dau gwmni adeiladu lleol sef Lloyd & Gravell Ltd a TRJ Ltd.

Hon yw seithfed flwyddyn y gystadleuaeth sydd eisoes wedi newid bywydau nifer o bobl leol - gan gynnwys pobl sydd wedi mynd yn eu blaenau i sefydlu eu busnesau eu hunain ac i ennill cystadlaethau sgiliau cenedlaethol. Ar ben hynny mae plant ac oedolion sydd ag anableddau difrifol ar eu hennill yn sgil y prosiectau cymunedol y bu'r timau Camau Nesaf yn eu cyflawni.